“Creative Drama” in Turkey

Authors

  • Perihan Korkut

DOI:

https://doi.org/10.33178/scenario.12.1.5

Abstract

The Turkish Republic is a young one. Established in 1923, it has gone through many social and political transformations, which have inevitably had an influence on how science and art are perceived. The Republic inherited from the Ottoman Empire a performative art tradition which had its roots in three distinct types of theatre: village shows; folk theatre played in town centres; and court theatre, which was based on “western” theatrical traditions. Considering the geographical location of Turkey, the term “West” signified the more advanced and civilized countries of the time, most of which were located in Europe. Having recently emerged from a tragic war, Turkey’s most urgent aim was to be on a par with these western countries in terms of science and arts. Therefore, western theatre, rather than the traditional forms, was promoted by the government (Karacabey 1995). As a result of this emphasis on western forms of theatre, many translated and adapted works were performed in theatres. In fact, even today, nearly half of the plays put on stage by Turkish state theatres are translated works. The following sections describe some examples from traditional and western forms of Turkish theatre. Fig. 1: http://aregem.kulturturizm.gov.tr/Resim/126102,ari-oyunu-yozgat-akdagmadeni-bulgurlu-koyu.png?0 These are short plays performed ...

References

Adıgüzel, Ömer (2010): Eğitimde Yaratıcı Drama. [Creative drama in education] Ankara: Naturel

Buttanrı, Müzeyyen (2010): Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosunda batı etkisi [The effect of the “west” on the republican Turkish drama]. In: Turkish Studies: International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish and Turkic 5/2, 50-91

Çebi, Ahmet (1985): Aktif öğretim yöntemlerinden rol oynama. [Role playing as an active teaching method]. Unpublished MA Thesis, Ankara University, Social Sciences Institute

Çetin, Yasin (2016): Türkiye tiyatrosunun tekâmül sorunsalı ve önerisi: Türkiye tiyatrosunun gelişim grafiğinde oluşan problematikler için yapılmış bir analiz çalışması [The problematic of development in Turkish theatre and a recommendation for it]. In: Medeniyet Sanat: İMÜ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dergisi 2/2, 89-103

Çoruh, Selahattin (1950): Okullarda Dramatizasyon. Öğretmen Dergisi. [Dramatization in Schools. Teacher Journal. İstanbul: Işıl Matbaası

Erdoğan, Tolga (ed.): Okul öncesinden ilköğretime, kuramdan uygulamaya drama.[Drama from pre-school to primary school; from theory to application] Ankara: Eğiten Kitap

Karacabey, Süreyya (1995): Gelenekselden batıya Türk tiyatrosu. [Turkish theatre from the traditional to the western] In: Tiyatro Araştırmaları Dergisi 12, 1-10. DOI: 10.1501/TAD_0000000192

MEB (1942): İlkmektep Müfredat Programı. [Primary Teaching Programme] İstanbul: Devlet Matbaası

MEB (1983): Türkiye’de güzel sanatlar eğitiminin geliştirilmesine yönelik öneriler. [Suggestions for the development of fine arts education in Turkey] Ankara: MEB Yüksek Danışma Kurulu Başkanlığı

MEB (1991): Türkiye’deki güzel sanatlar eğitimini geliştirme komisyon raporu. [Commission report: Developing fine arts education in Turkey]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı

Ömeroğlu, Esra (1990): Anaokuluna giden beş altı yaşındaki çocukların sözel yaratıcılıklarının gelişimine yaratıcı drama eğitiminin etkisi [The effect of creative drama in the development of verbal creativity of five and six year old kindergarten students]. Unpublished Doctoral Thesis. Hacettepe University, Health Sciences Institute, Ankara

Özdemir, Emin (1965): Uygulamalı Dramatizasyon. MEB Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğü Öğretmeni İş Başında Yetiştirme Bürosu. [Applied dramatization. Ministry of Education Schools Bureau of In-Service Teacher Education] Ankara: Güzel İstanbul Matbaası

Prendiville, Francis & Toye, Nigel (2007): Speaking and listening through drama 7-11. London: Paul Chapman Publishing

Sağlam, Nuri (1999): Tanzimat sonrası Türk edebiyatında “milli tiyatro” anlayışı ve Şemseddin Sami’nin “Besa yahud ahde vefa” adlı piyesi. [“National theatre” concept in Turkish literature after tanzimat reforms and Şemseddin Sami’s play called “Besa yahud ahde vefa”]. In: İlmî Araştırmalar 8, 199-207

San, İnci (1990): Eğitimde yaratıcı drama.[Creative drama in education] Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 23/2, 573-582

San, İnci (1994): Ankara’da beşinci uluslararası yaratıcı drama semineri. [The fifth international creative drama seminar in Ankara] In: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 27/1, 69-81

Tekerek, Nurhan (2005): Tiyatromuzun modern tiyatroyla kesişmesi yolunda gelenekselin önemi ve Baltacioğlu'ndan bir deneme: " kafa tamircisi" [The importance of the traditional in the intersection of our drama with modern drama and an attempt from Baltacıoğlu: The play called “Kafa tamircisi”]. In: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1/1, 157-172. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sbe/issue/23215/247931 [last access: 29-04-2018]

Toraman, Çetin & Ulubey, Özgür (2016): The effect of creative drama method on the attitude towards course: A meta-analysis study. In: Journal of Educational Sciences Research 6/1, 87-115

Ulubey, Özgür & Toraman, Çetin (2015): Yaratıcı drama yönteminin akademik başarıya etkisi: Bir meta-analiz çalışması [The effect of creative drama on students' academic achievement: A meta-analysis study]. In: Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute 32/12, 195-220

Üstündağ, Tülay (1988): Dramatizasyon ağırlıklı yöntemin etkililiği. [The effectiveness of a dramatisation-intensive method] Unpublished MA Thesis, Hacettepe University, Ankara

Yahyaoğlu, Zeynep & Yıldırım, Melek (2016): Dramanın tarihsel gelişimi. [Historical development of drama]. In: Erdoğan, Tolga (ed.): Okul öncesinden ilköğretime, kuramdan uygulamaya drama. Ankara: Eğiten Kitap, 19-44

Yüksel, Ayşegül (2014): Modern Türk tiyatrosunda arayış ve gelişmeler [Quest and development in the modern Turkish theatre]. In: Tiyatro Araştırmaları Dergisi 12/12, 123-130. DOI: 10.1501/TAD_000000023

Downloads

Published

2018-01-01

Issue

Section

Reports